Tietosuojaseloste

Tämä on Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan yleinen tietosuojaseloste. Jos etsit Laakson sairaala-aluetta kuvaavaa kameraa koskevaa tietosuojaselostetta, löydät sen tältä sivulta.

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste on Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja.

2. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
Y-tunnus: 3202258-9

c/o HUS Tilakeskus
PL 303
00029 HUS.

Rekisterin vastuuhenkilö:
talouspäällikkö Tuomas Häivä, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
ext-tuomas.haiva@hus.fi
p. 050 428 4002

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän eli kiinteistöosakeyhtiön tehtävien hoitamiseen. Käsittelyn oikeusperuste on joko henkilön suostumus tai sopimussuhde, jossa rekisteröity henkilö on osapuolena taikka tämän edustajana tai yhteyshenkilönä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • organisaatio ja asema
 • organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus
 • muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai rekisteröidyn henkilön työnantajalta.

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Sähköisessä muodossa olevia henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-alueella.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa, mihin on pääsy vain ko. asioita tai asiakirjoja käsittelevällä henkilöllä. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin (15 artikla): rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista tiedoistaan.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla): rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla): rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla): rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla): rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla): rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseen tarvittavan ajan. Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan kerran vuodessa.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
tietosuoja.fi/etusivu
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768