Vastuullisuus

Ympäristönäkökohdat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa huomioidaan Laakson yhteissairaala -hankkeen kaikissa vaiheissa suunnittelusta rakentamiseen ja rakennusten ylläpitoon. Vastuullisuusnäkökulmille on asetettu selkeät tavoitteet, ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan läpi hankkeen.

Havainneilmakuva pohjoisesta Laakson sairaala-alueelle. Suuria valkoisia rakennuksia puistomaisessa ympäristössä.
Laakson sairaalan uusi päärakennus nousee ainutlaatuiselle paikalle Olympiastadionin läheisyyteen ja keskuspuiston kupeeseen.

Tällä sivulla on kerrottu Laakson yhteissairaala -hankkeen ympäristövastuullisuudesta.

Helsingin kaupunki ja HUS ovat asettaneet uudelle sairaala-alueelle kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet, jotka ohjaavat suunnittelua ja toteutusta. Sairaala-alueen rakentamisen sekä valmiin rakennuksen ja sen ylläpidon tulee olla:

  • energiatehokasta
  • elinkaareltaan kestävää
  • huomioida luontoarvot
  • rakentamisen pitää olla resurssiviisasta.

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Hyvä energiatehokkuus ja mahdollisimman laaja uusiutuvan energian tuotanto pienentävät merkittävästi rakennusten käytön aikaista hiilijalanjälkeä ja energiakustannuksia.

Laakson yhteissairaala -hankkeessa rakennetaan kolme uudisrakennusta. Ne suunnitellaan ja toteutetaan niin, että niiden energiatehokkuus on vähintään 10 % kansallista määräystasoa parempi. Lisäksi hankkeessa peruskorjataan kaksi olemassa olevaa rakennusta, joiden energiatehokkuus parantuu perusparannuksen yhteydessä.

Energiantuotannossa hyödynnetään sekä alueella syntyviä hukkaenergianlähteitä että paikalla tuotettua uusiutuvaa energiaa. Alueelle sijoitetaan maalämpökaivoja ja uudisosan katolle aurinkopaneeleita.

Hiilijalanjälki ja elinkaarikustannus

Jokaisen rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjäljestä on laskettu hankesuunnitteluvaiheessa arvio. Myöhemmin tuotesidonnaisia päästöjä pienennetään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kierrätysmateriaaleista valmistettuja tai muuten vähähiilisiä rakennustuotteita ja -materiaaleja.

Elinkaarikustannukset huomioidaan yhtenä päätöksenteon kriteerinä.

Kiertotalous

Uuden sairaalan tieltä jouduttiin purkamaan useita rakennuksia. Niiden purkutyössä kiinnitettiin erityistä huomiota purkumateriaalien asianmukaiseen käsittelyyn: kaikki mahdolliset materiaalina kierrätettävät purkumateriaalit toimitettiin käytettäväksi uusien tuotteiden valmistuksessa. Osa purkamisen yhteydessä syntyneestä betonimurskeesta sekä maanalaisten tilojen louhinnassa syntyvästä louheesta käytetään alueen piharakentamisessa.

Myös rakennustyömaalla syntyvät jätteet lajitellaan hyötykäyttöä edistävästi jo työmaalla ja materiaalit kierrätetään mahdollisimman kattavasti. Käyttökelpoinen ylijäämä toimitetaan hyötykäyttöön. Vain yksittäiset jätelajit saa toimittaa poltettavaksi energiantuotannossa tai loppusijoitettavaksi.

Sairaala-alueen käytön aikainen jätehuolto suunnitellaan uudistuksen yhteydessä tehokkaaksi ja lajittelua suosivaksi. Lähtökohtana on tehokas syntypaikkalajittelu ja jätteenkeräys jäteasemalla.

Kestävä liikkuminen

Sairaala-alue on julkisen liikenteen solmukohdassa, ja sinne on sujuvat yhteydet myös kävellen ja pyöräillen. Alueelle tulee polkupyörien säilytyspaikkoja, sosiaalitiloja työmatkapyöräilijöille sekä sähköautojen latauspisteitä (5 % kaikista autopaikoista).

Ääneneristävyys

Alueen aikojen saatossa muuttunut melutilanne otetaan huomioon perusparannettavissa rakennuksissa niin, että äänieristävyys paranee. Näin lähiympäristön äänet, kuten liikenteen aiheuttama melu, eivät häiritse.

Työmaan ympäristövaikutukset

Rakennusalueen luontoarvot on kartoitettu suunnitteluvaiheessa. Kartoituksen perusteella on määritetty suojaustoimenpiteet muun muassa säilytettävälle puustolle.

Työmaavaiheessa noudatetaan päästöttömän työmaan green dealiä, jossa on ensivaiheessa vaatimuksia työkoneiden päästöluokille, mutta myöhemmin myös muun muassa fossiilivapaille polttoaineille.

Viherkatot

Rakennettavien uudisrakennusten viherkatot auttavat hallitsemaan hulevesiä sekä viilentävät pienilmastoa hillitsemällä lämpösaarekeilmiötä. Kauniit viherkatot ovat viihtyisiä, ja niille tulee terassipihoja potilaiden käyttöön.