Ansvar

Miljöaspekter, socialt ansvar och god förvaltning beaktas i alla faser av projektet Dals samsjukhus, från planering till byggande och underhåll av byggnader. Tydliga mål har satts upp för ansvarsaspekterna och uppfyllandet av mål följs upp och rapporteras genom hela projektet.

Illustrativ vy från norr till Dals sjukhusområde. Stora vita byggnader i parkliknande miljö.
Den nya huvudbyggnaden på Dals sjukhus byggs på en unik plats nära Olympiastadion och intill Centralparken.

På den här sidan beskrivs miljöansvaret för projektet Dals samsjukhus.

Helsingfors stad och HUS har satt upp ambitiösa livscykelmål för det nya sjukhusområdet, vilka styr planeringen och genomförandet. Byggandet av sjukhusområdet, liksom den färdiga byggnaden och underhållet av den, ska:

  • vara energieffektivt
  • ha en hållbar livscykel
  • beakta naturvärden
  • vara klokt i användningen av resurser.

Energieffektivitet och förnybar energi

Bra energieffektivitet och bredast möjliga produktion av förnybar energi minskar avsevärt kolavtrycket och energikostnaderna vid användning av byggnaderna.

I projektet Dals samsjukhus byggs tre nybyggnader. De utformas och genomförs så att deras energieffektivitet är minst 10 % bättre än den nationella regleringsnivån. I projektet renoveras dessutom två befintliga byggnader, vars energieffektivitet förbättras vid renoveringen.

Energiproduktionen utnyttjar både källor med spillenergi som uppkommer i området och förnybar energi som produceras på plats. Geotermiska brunnar placeras i området och solpaneler installeras på nybyggnadens tak.

Kolavtryck och livscykelkostnad

En uppskattning av kolavtrycket för varje byggnads hela livscykel har beräknats i projektplaneringsskedet. Senare minskar man de produktbundna utsläppen genom att enligt möjligheter använda till exempel byggprodukter och material som tillverkats av återvunnet material eller som är koldioxidsnåla på annat sätt.

Livscykelkostnader beaktas som ett av kriterierna för beslutsfattande.

Cirkulär ekonomi

Flera byggnader fick rivas för att ge plats åt det nya sjukhuset. I rivningsarbetet av dem ägnades särskild uppmärksamhet åt korrekt hantering av rivningsmaterial: alla möjliga rivningsmaterial som kunde återvinnas som material levererades för att användas vid tillverkning av nya produkter. En del av den krossade betongen som uppkom vid rivningen och av utbruten sten vid brytningen av underjordiska utrymmen används vid gårdsbygge i området.

Avfall som uppkommer på byggarbetsplatsen sorteras också på ett sätt som främjar återvinning redan på plats, och materialen återvinns så täckande som möjligt. Användbart överskott levereras för återanvändning. Endast enstaka typer av avfall får lämnas för förbränning vid energiproduktion eller slutförvaring.

Avfallshanteringen under användningen av sjukhusområdet planeras i samband med förnyelsen, så att den är effektiv och främjar sortering. Utgångsläget är effektiv källsortering och sophämtning på avfallsstationen.

Hållbar rörlighet

Sjukhusområdet ligger vid en knutpunkt för kollektivtrafik och det är också smidigt att gå och cykla dit. Området kommer att ha cykelförråd, sociala faciliteter för dem som cyklar till jobbet samt laddningspunkter för elbilar (5 % av alla bilplatser).

Ljudisolering

Bullersituationen i området har förändrats med tiden, vilket beaktas i byggnader som renoveras så att ljudisoleringen förbättras. På så sätt kommer ljud i den nära omgivningen, såsom trafikbuller, inte att störa.

Byggarbetsplatsens miljökonsekvenser

Byggnadsområdets naturvärden har kartlagts på planeringsstadiet. Utifrån undersökningen har skyddsåtgärder fastställts för bland annat träd som ska bevaras.

På byggplatsstadiet följer man green deal för en utsläppsfri byggarbetsplats, som i den första fasen innehåller krav på utsläppsklasser för arbetsmaskiner, men senare också för bland annat fossilfria bränslen.

Gröna tak

Gröna tak på nybyggnaderna hjälper att kontrollera dagvattnet och kyla ner mikroklimatet genom att begränsa fenomenet värmeö. De vackra gröna taken är trivsamma och kommer att ha terrassgårdar som är tillgängliga för patienterna.