Dataskyddsbeskrivning

Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus

1. Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning är ett dokument som gäller dataskyddspraxis i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

2. Personuppgiftsansvarig

Namn
Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus

Adress
c/o HUS Lokalcentral
PB 303
00029 HUS

3. Ansvarig person för registret

Byggherredirektör Maarit Tulokas, maarit.tulokas@hus.fi

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter används för skötseln av den personuppgiftsansvariges, dvs. fastighetsaktiebolagets, uppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen är antingen personens samtycke eller ett avtalsförhållande där den registrerade personen är part eller dennes företrädare eller kontaktperson.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Organisation och status
 • Organisationens adressuppgifter och FO-nummer
 • Andra eventuella uppgifter som den registrerade själv lämnat.

6. Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna i registret fås regelmässigt av den registrerade personen själv eller av den registrerade personens arbetsgivare.

Den personuppgiftsansvarige lämnar i regel inte ut den registrerades uppgifter till utomstående, utom när lagstiftningen i Finland eller myndigheterna förutsätter det. Personuppgifter i elektronisk form lagras på servrar som är belägna inom EU- eller EES-området.

7. Principer för skyddet av registret

Manuellt lagrade uppgifter förvaras i ett låst utrymme, vilket endast den som behandlar ärendena eller handlingarna i fråga har tillträde till. De uppgifter som lagras elektroniskt finns på en lösenordsskyddad server. De personer som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt i fråga om de uppgifter som de får ur registret.

8. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till personuppgifter Artikel 15 den registrerade får lämna in en skriftlig begäran om information om sina egna uppgifter
 • Rätt till rättelse av uppgifter (artikel 16) den registrerade får göra en skriftlig begäran om rättelse
 • Rätt till radering av uppgifter (artikel 17) den registrerade kan kräva att uppgifter som är onödiga eller felaktiga med tanke på registrets ändamål raderas
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18) den registrerade kan framställa ett fritt formulerat yrkande som alltid behandlas från fall till fall
 • Rätt till invändning mot behandling (artikel 21) den registrerade kan framställa ett fritt formulerat yrkande som alltid behandlas från fall till fall
 • Rätt till överföring av uppgifter från ett system till ett annat (artikel 20) den registrerade kan framställa ett fritt formulerat yrkande som alltid behandlas från fall till fall

Ansökningar eller yrkanden som gäller ovan nämnda rättigheter ska lämnas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson.

9. Förvaringstider för personuppgifter

Personuppgifter förvaras under den tid som behövs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna sköta sina uppgifter. Personuppgifter som inte längre behöver behandlas raderas en gång om året.

10. Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Utan att det påverkar andra administrativa prövningsmöjligheter eller rättsskyddsmedel har varje registrerad rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin vanliga vistelseort eller sin arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen har skett, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Dataombudsmannens byrå
https://tietosuoja.fi/sv/framsida
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029 566 6700 Registratur: 029 566 6768