Tietosuojaseloste, työmaakamera

Tämä tietosuojaseloste koskee Laakson sairaala-aluetta kuvaavaa työmaakameraa ja sen tallentamaa kuva- ja videodataa. Laakson yhteissairaalan yleinen tietosuojaseloste löytyy tältä sivulta

1. Rekisterinpitäjä

Laakson yhteissairaala -allianssi käsittelee toiminnassaan etäseurantapalvelun digitaalisen kameran tuottamaa kuvadataa. Kuvissa esiintyy mahdollisesti tunnistettavia henkilöitä, joista muodostuu henkilörekisteri.

Rekisterinpitäjä on Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, joka on Laakson yhteissairaala -hankkeen tilaaja.

2. Yhteystiedot 

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
Y-tunnus: 3202258-9

c/o HUS Tilakeskus
PL 303
00029 HUS.

Rekisterin vastuuhenkilö:
talouspäällikkö Tuomas Häivä, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
[email protected]
p. 050 428 4002

3. Kerätyt tiedot 

Kuvattavan kohteen henkilöt, jotka on mahdollista tunnistaa tallennetuista kuvista tai videoista.

4. Mistä saamme henkilötiedot 

Kohdetta kuvaavan kameran pilvipalveluun tallentama kuva.

5. Tietojen käsittelyn tarkoitukset 

Tietoja käytetään seurattavan kohteen projektinhallintaan, työn johtamiseen, työturvallisuuden varmistamiseksi, laadunhallintaan ja markkinointiin.  

6. Säilytysaika 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. 

7. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Emme käsittele henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät 

Kuvadata on mahdollista julkaista Internetissä silloin, kun julkaisu on tarkoituksenmukaista esimerkiksi markkinoinnissa, ja kun kaikki kuvissa esiintyvät henkilöt sen sallivat. Kuvadataa, jossa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, ei julkaista, mikäli yksikin rekisteröity kieltää julkaisun. 

Muutoin emme luovuta henkilötietoja Laakson yhteissairaala -hankkeen ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: 

Oikeudellisista syistä 

Voimme luovuttaa henkilötietoja Laakson yhteissairaala -allianssin ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Laakson yhteissairaala -allianssin tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti. 

Valtuutetuille palveluntarjoajille 

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja. 

Nimenomaisella suostumuksellasi 

Voimme luovuttaa henkilötietoja Laakson yhteissairaala -allianssin ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Laakson yhteissairaala -allianssi käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään. 

Oikeus vaatia tiedon poistamista tai korjaamista 

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.  

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä 

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne. 

Oikeuksien käyttäminen 

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Laakson yhteissairaala -allianssin postitse tai sähköpostitse (ks. yhteystiedot edeltä) seuraavat tiedot:  

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta
  • jotta käsittely olisi mahdollista, tarkat ajankohdat jolloin olet ollut kuvattavalla kohteella.

Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia. 

10. Tietoturvallisuus 

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.  

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.  

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Laakson yhteissairaala -allianssin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
tietosuoja.fi/etusivu
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768