Volymen sten som brutits på Dals sjukhusområde motsvarar riksdagshusets volym – dagbrottet halvvägs

Enligt planen kommer dagbrottet på sjukhusområdet att vara klart sommaren 2024.

Vaimennusmatot lentävät räjäytystyömaalla.

I våras inleddes projektet för Dals samsjukhus med ett dagbrott för brytning av grunden till huvudbyggnaden.

Efter det har stenbrytningen snabbt fortskridit. Det öppna dagbrottet kommer snart att nå en viktig milstolpe eftersom arbetet mätt i volym sten snart nått halvvägs. 

I månadsskiftet juli-augusti hade cirka 90 000 kubikmeter sten i fast mått brutits. Inom kort kommer en volym sten som motsvarar riksdagshuset att ha forslats bort från byggplatsen. Riksdagshuset rymmer 108 000 kubikmeter.

Storleken på transportrumban illustreras med att cirka 10 000 lass sten har forslats bort.

Den totala volymen sten som ska brytas i dagbrottet är cirka 210 000 kubikmeter. Enligt planen kommer dagbrottet på sjukhusområdet att vara klart sommaren 2024.

Aleksi Marjusaari, arbetsledare för dagbrottet på Destia, berättar att dagbrottsarbetarna så småningom förflyttar sig mot tomtens södra sida. I samband med det saktar arbetet av. Det är möjligt att på en gång bryta mindre mängder sten än djupt nere i gropen i norra ändan av tomten.

Samma dagbrottsgrupp har också öppnat ett dagbrott för den bergstunnel som ska gå från Idrottsgatan.

Stenbrytning även inne i berget

Schaktningen av den tunnel som startar på Dals fält och leder in i de underjordiska utrymmena har nu pågått under ett par sommarmånader. Inemot 150 meter tunnel har sprängts.

För tillfället passerar bergstunnelns schaktare under norra sidans gård på Invalidförbundets rehabiliteringscenter. Arbetet fortskrider mot de gamla byggnaderna vid Dals sjukhus. Allt schaktningsarbete kommer huvudsakligen att bli klart under 2025.


Mätningsteamet förevigade hur sprängningarna i dagbrottet såg ut i juli.