Vibrationer och ljud från sprängningar kan färdas långa sträckor i berggrunden

Människan upplever vibrationer inomhus som obehagliga.

Mittamies työskentelee tunnelityömaalla.

De boende uppgav i responsen att vibrationerna som orsakades av sprängningar ledde till att föremål på hyllor rörde sig och att huskonstruktionerna knakade. Stadsbor berättar att vibrationerna känns till exempel i Alphyddan och längre bort i Tölö. Vad är det fråga om?

Vår expert på schaktning, Maisa, berättar att ljudet och vibrationerna som orsakas av sprängningar kan färdas långa sträckor i berggrunden. Människor uppfattar även denna typ av ljud och vibrationer, särskilt om de avviker från den vanliga ljudvärlden. I praktiken är fenomenet detsamma som man upplever i lägenheter nära ett tågspår när ett tåg passerar. Människans gräns för att uppfatta vibration är individuell. Vanligtvis är gränsen för att uppfatta vibrationer mycket låg, och människor upplever att även små vibrationer är störande inomhus.

Seismologiska fenomen som uppstår i marken följs upp i Finland vid mätstationer, av vilka den närmaste finns på Fölisön. Sprängningarna i Dals sjukhusområde syns på Fölisön och andra forskningsställen, men de framstår inte som särskilt starka.

Staden utfärdar föreskrifter om störande byggarbete

Ljudet och vibrationerna från explosioner är obehagliga för grannar, särskilt om det finns små barn eller rädda husdjur i hushållet. 

Innan störande arbete inleds ger staden tillstånd till det. I beslutet fastställs till exempel arbetstider när bullrigt arbete får utföras. Samma bestämmelser har utfärdats för byggarbetsplatserna i Dal som för andra motsvarande arbeten i Helsingfors centrum. Bestämmelserna i Helsingfors är dock strängare i genomsnitt än i andra kommuner.

Vibrationsvärden följs upp kontinuerligt 

Alliansen har haft beredskap för sprängningsarbetet i god tid innan schaktningen inleddes. Närliggande fastigheter har kartlagts och sprängningsarbetena har planerats så att byggnader i grannskapet inte skadas. 

Vid schaktningsarbeten mäts mängden vibrationer med mätare som placeras i närliggande fastigheter och som övervakar styrkan i varje sprängning. Om det inte finns någon mätare i en fastighet beräknas vibrationsvärdet med närliggande mätare.  När arbetet fortskrider installeras vibrationsmätare i fastigheter som berörs av arbetet.

Aktuella sprängningstider och andra arbetstider finns på webbplatsen