Brytningsarbetena i Dals sjukhusområde är inne på slutrakan – det firades ”bottentjärningsfest” på arbetsplatsen

Brytningsarbetena i projektet för Dals samsjukhus är inne på slutrakan. Det är ovanligt med en miljö som den underjordiska världen i projektet, och brytningen har kunnat kombineras väl med den känsliga sjukhusverksamheten.

Kolme henkilöä tervaa kiveä kolmen harjan kanssa.
Päätervaajat hommissa. Vasemmalta apulaispormestari Daniel Sazonov Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta, Koy Laakson yhteissairaalan hallituksen puheenjohtaja Sari Hildén sekä HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Projektet Dals samsjukhus är ett av Finlands största sjukhusprojekt.  Utöver sjukhuset ingår i projektet en betydande mängd underjordsarbeten och tunnelbrytning, eftersom det som implementeras under jord är sjukhusets servicevåning, en parkeringsanläggning för 550 bilar samt en logistiktunnel som förbinder sjukhusområdena Mejlans och Dal. En stor mängd säkerhetsfrämjande arbete har utförts i projektet. Just denna arbetsplats fick ett särskilt erkännande, då den underjordiska arbetsplatsen belönades som bästa arbetsplats i arbetsplatsgrenen i den av Nyland utlysta tävlingen i arbetssäkerhet.

”Samtidigt som projektet är ett av Finlands största sjukhusprojekt, är det också SRV:s största pågående infrastrukturprojekt och det största underjordiska byggobjektet i Finland. Vi är nöjda med hur projektteamet i Dals samsjukhusprojekt har presterat”, säger Heikki Pöyhönen, verkställande direktör för SRV Infra. 

Tunnelbrytningarna på arbetsplatsen i Dalområdet är inne på slutrakan, och för att fira detta anordnades en ”bottentjärning” på arbetsplatsen fredagen den 7.6.2024. ”Bottentjärning” är en arbetsplatstradition som firas när en bergbrytning har nått sin djupaste punkt.

Brytning i känslig sjukhusomgivning

Närheten till sjukhusen och de utmanande markförhållandena i stadsområdet har krävt noggrann planering och yrkesskicklighet av alliansteamet. Sprängningstiderna har avtalats med sjukhusen och kommunicerats till sjukhusverksamheterna genom separat överenskomna metoder. Exempelvis har tidsfönstret för sprängningarna och användningen av tidsfönstret överenskommits mycket noggrant med HUS-laboratorierna. 

På sjukhusområdet har det hittills brutits mer än 450 000 kubikmeter sten, dvs. motsvarande volymen hos cirka fyra riksdagshus. Av denna mängd har 260 000 kubikmeter brutits i underjordiska utrymmen. Allt som allt färdigställs det mer än 50 000 bruttokvadratmeter av underjordiska utrymmen.

”Tunnelbrytningen har till och med framskridit snabbare än planerat. Som arbetsfas har den brytningsfas som nu håller på att avslutas varit utmanande även i det avseendet att infrastruktursidan i sex månader har arbetat parallellt med uppförandet av huvudbyggnadens stomme. De arbeten som har utförts parallellt har krävt smidig hantering av leveranskedjan och en aktuell lägesbild, eftersom bl.a. samma färdrutter har använts. Koordineringen av betongarbeten och sprängningar har krävt ett nära samarbete”, säger Janne Paajanen, projektledare för infrastrukturarbeten hos SRV. 

Sjukhusverksamheten påbörjas etappvis under 2027

I sin helhet håller alliansen för Dals samsjukhus på och bygger fram till år 2030 i Dals sjukhusområde. I området uppförs det en huvudbyggnad som är i storlek med fem centrumbibliotek Ode, och i byggnaden kommer det att finnas 772 vårdplatser. Sjukhusverksamheten i de nya och renoverade byggnaderna påbörjas etappvis från och med 2027. Byggprojektet uppför också en ny sjukhusbyggnad för rättspsykiatri i Ohkola i Mäntsälä. 

I projektet som genomförs i en alliansmodell utförs infrastrukturarbetena av en underentreprenörsallians bestående av SRV Infra Oy och Destia. SRV ansvarar för de underjordiska parkerings- och serviceanläggningar som placeras under Dals sjukhusområde. Dessutom bryter SRV en ca 800 meter lång logistiktunnel mellan sjukhusområdena Mejlans och Dal. Destia Oy genomför brytningarna över jord samt utför bl.a. grundarbeten och betongtunnlar för körtunnlarnas tunnelmynningar.