Byggandet av kommunalteknik intill Dahls ridplan inleds

På Dals sjukhusområde inleds byggnadsarbeten som kommer att ta cirka tio år. Arbetena inleds i början av februari med gång- och cykelbanan mellan Dals sjukhusområde och ridplanen.

Karta: Platsen för dragningen av tekniklinje. Alliansen för Dals samsjukhus/Fiander Graphics
Dragning av tekniklinjen vid Dals samsjukhus, byggplatsområdet och gång- och cykelvägar under byggtiden. Bild: DSS-alliansen/Fiander Graphics

På Dals sjukhusområde inleds byggnadsarbeten som pågår i cirka tio år och under vilka hela sjukhusområdet byggs om. Först byggs kommunaltekniken för nya Dals samsjukhus. Arbetena inleds i början av februari med gång- och cykelbanan mellan Dals sjukhusområde och ridplanen.

Under gång- och cykelbanan byggs nya vattenförsörjnings- och avloppslinjer, fjärrvärme samt telekablar. I samband med detta förnyas banans belysning.

Den tillfälliga gång- och cykelvägen går så nära den normala gång- och cykelvägen som möjligt. Passagen från Nordenskiöldsgatan måste stängas, eftersom den blir byggarbetsplats. Därför flyttas infarten till Trafikparken till den norra sidan av parken.

Parkeringsplatserna på Dalsplanen måste tyvärr tas ur bruk.

Innan arbetena inleds utförs mindre slyröjningsarbeten vid byggplatsen, och några träd kommer också att fällas. De träd som ska fällas har inspekterats på förhand och strävan är att fälla så få träd som möjligt. Det är ungefär tio träd som måste fällas och därtill kommer grenar att gallras på 1–4 träd.

Arbete utförs i regel vardagar kl. 7.00–18.00. Undantaget är den sista arbetsfasen på Nordenskiöldsgatan i april–maj, då arbete utförs nattetid.

Byggandet av kommunaltekniken framskrider i tre faser:

  1. I februari–mars utförs spontning och pålning intill Trafikparken. Arbetet orsakar buller och tar cirka tre veckor.
  2. I februari kommer man att spränga små mängder berg. Arbetet orsakar buller och tar cirka två veckor.
  3. I april–maj flyttas byggplatsen till Nordenskiöldsgatan, och de nya linjerna för kommunalteknik dras under gatan. Det kommer inte att bli någon större påverkan på trafiken på Nordenskiöldsgatan, eftersom arbetet utförs nattetid, och körfilerna förbli öppna tack vare broar. Närmare information om arbetena ges i april.

Anslutningen till byggplatsen går förbi Auroraporten längs västra sidan av Dals ridplan, och där rör sig arbetsmaskiner.

De arbeten som påbörjas medför inga ändringar i rutterna öster om Dals ridplan och inte heller för trafiken på Aurorabron.

På grund av en bred transport till sjukhusområdet stängs parkeringsplatserna på Läkargatan på en sträcka av cirka 20 den 2–4 februari. Även på sjukhusområdet reserveras utrymme för transporten och därför tas parkeringsplatserna ur bruk under den tiden.

Om andra byggnadsarbeten som inleds på Dals sjukhusområde informeras senare på våren när planerna och tidtabellerna har preciserats. Byggnadsarbeten inleds också i närheten av Aurora sjukhusområde, dvs. Auroraporten, eftersom det på Dals sjukhusområde byggs en ny körförbindelse under jord via Auroraporten. Närmare information om detta ges innan arbetena inleds.

Dals sjukhusområde byggs om

Helsingfors stad och HUS bygger om Dals sjukhusområde. Dals samsjukhus erbjuder vård för patienter med psykiatriska och organiska sjukdomar. Sjukhuset får lokaler för HUS och Helsingfors stads psykiatriska sjukhusvård, för HUS krävande neurologiska rehabilitering och för hälften av avdelningarna vid Helsingfors sjukhus. Därtill kommer lokaler för polikliniker som stöder sjukhusverksamheten samt för undervisning och forskning.

Dals nuvarande sjukhusområde och dess trafikförbindelser ändras. På området byggs tre nya sjukhus och en huvudförbindelse genom tunnel från Auroraporten. Tre sjukhusbyggnader som får stå kvar renoveras grundligt.

Byggprojektet förläggs enligt nuvarande tidtabell till åren 2022–2030. Projektet genomförs av alliansen för Dals samsjukhus.