Ändringen av detaljplanen för Dals samsjukhus godkändes

Stadsfullmäktige godkände den nya detaljplanen för Dals sjukhusområde. Detaljplanen har ändrats utifrån stadsbornas respons.

Visualiseringsbild av Dals sjukhusområde baserad på den preliminära planeringen. Bild: DSS-alliansen/Laakson Latu.

Stadsfullmäktige godkände den nya detaljplanen för Dals sjukhusområde. Detaljplanen har ändrats utifrån stadsbornas respons. Bland annat den kommande huvudbyggnaden har delvis gjorts lägre och flyttats längre bort från gatan, vilket innebär att Idrottsgatan fortfarande har karaktären av bostadsgata. Samtidigt har antalet nybyggen minskat något.

Den godkända detaljplanen gör det möjligt att på Dals sjukhusområde bygga ett sjukhuscampus för HUS och Helsingfors stad som erbjuder modern vård. På området får byggas både nya byggnader och extra utrymmen i rehabiliteringscentralens byggnad. De gamla, värdefulla sjukhusbyggnaderna och sjukhusträdgården skyddas.

På Dals sjukhusområde kommer det att byggas en ny huvudförbindelse under jord via Auroraporten, eftersom trafikmängderna på sjukhusområdet ökar. Även om de nuvarande anslutningarna till sjukhusområdet kvarstår, beräknas den trafik som sjukhuset medför minska på Idrottsgatan.

I de underjordiska utrymmena planeras nya parkeringsplatser för högst 650 bilar samt ledsagartrafik- och servicelokaler. Mellan Mejlans och Dals sjukhusområden byggs en logistiktunnel.

Fokus för planeringen har varit att det ska vara lätt att ta sig fram och orientera sig på det stora sjukhusområdet. Likaså har man velat beakta bl.a. behoven av trivsamma patientgårdar och de behov som sjukhusets verksamhet har.

De lummiga vyerna bevaras på Idrottsgatan. Bild: DSS-alliansen/Laakson Latu.

Det nya sjukhuset för kan erbjuda moderna tjänster på en lättillgänglig plats.

HUS och Helsingfors stad har planerat det nya sjukhuset och sjukhusprojektet samtidigt med beredningen av detaljplanen. Sjukhusets nya huvudbyggnad uppförs vid Idrottsgatan. På platsen rivs bostadshus, en hälsostation och ett daghem. Avsikten är att bygga en nybyggnad i den lummiga norra delen av området där det kommer att erbjudas psykiatrisk vård som betjänar barn och unga. Den tredje nybyggnaden, som är planerad till områdets östra del, anvisas också för psykiatrisk vård.

De värdefulla sjukhusen från 1920–30-talets skifte i tomtens norra delar och den tidigare tuberkulosbyrån från 1950-talet ska genomgå en grundlig renovering. Sjukhusbyggnaderna omvandlas till lokaler för polikliniker samt förvaltning, utbildning och forskning. Sjukhusträdgården iståndsätts.

Dals samsjukhus erbjuder vård för patienter med psykiatriska och organiska sjukdomar. Sjukhuset får lokaler för HUS och Helsingfors stads psykiatriska sjukhusvård, för HUS krävande neurologiska rehabilitering och för hälften av avdelningarna vid Helsingfors sjukhus. Därtill kommer lokaler för polikliniker som stöder sjukhusverksamheten samt för undervisning och forskning.

Lokalerna vid Dals samsjukhus har planerats i samarbete med sjukhusets personal samt representanter för patienter och kunder. Projektet fick 2021 utmärkelsen Mielen avain för förtjänstfull verksamhet för att främja erfarenhetsexpertis och delaktighet.

Dals samsjukhus behövs snabbt

De lokaler som kommer att ersättas av nya Dals samsjukhus ligger nu utspridda. De är i dåligt skick och kan inte bara repareras för att tillgodose behoven i det moderna vårdarbetet eller till exempel patienters integritet.

Byggprojektet förläggs enligt nuvarande tidtabell till åren 2022–2030. Det genomförs av alliansen för Dals samsjukhus.

Vid planeringen av genomförandet har man strävat efter att påskynda arbetsplatsfasen och därmed minska de störningar som områdets invånare oundvikligen orsakas. Dessutom beaktas invånarna genom att trafiken på byggplatsen styrs till största delen via Dalsplanen. Information om byggandet ges i takt med att tidtabellerna och arbetets omfattning bekräftas.

Huvudbild: På sjukhusområdet kan byggas utrymmen med en våningsyta på ca 110 000 ovan jord och ca 30 000 kvadratmeter under jord. Laakson LATU.